Polityka

Międzynarodowa arena polityczna

Inne strony warte obejrzenia: ochrona danych osobowych

Międzynarodowa arena politycznaStopniowo zacierały się też różnice między Kozakami a chłopami. Sprzyjało temu znoszenie przez władze Rzeczypospolitej praw narodowych Kozaków. W 1696 roku z sądów ziemskich usunięto język ruski. Istniejący od 1661 roku uniwersytet we Lwowie nie przyczyniał się istotnie do rozwoju ukraińskiej kultury. Choć zacieśniały się związki między kulturą ukraińską i rosyjską, obie pozostawały jednak pod intelektualnymi wpływami Polski. Świadczy o tym między innymi fakt, że powstające latopisy czerpały z ksiąg polskich kronikarzy. W 1697 roku Sejm zadecydował o usunięciu oddziałów kozackich z dóbr prywatnych. Podpisane w 1699 roku w Karłowicach traktaty pokojowe z Turcją przez państwa Ligi Świętej: Austrię, Rzeczpospolitą i Republikę Wenecką, oznaczały także zamknięcie epoki Kozaczyzny pod zwierzchnictwem Polski. Obradujący od 16 czerwca 1699 roku Sejm uchwalił likwidację wojska zaporoskiego. Król zezwolił Kozakom na osiedlenie się na Ukrainie prawobrzeżnej koło Korsunia, Czerkas i Humania. Na kształtowanie polsko-ukraińskich stosunków na przełomie XVII i XVIII wieku istotny wpływ miała działalność Iwana Mazepy, który w roku 1689 został wybrany na hetmana. Wybór ten zawdzięczał nie tylko głosom Kozaków, ale również Wasilijowi Golicynowi – dowódcy armii rosyjskiej. Początkiem kariery Mazepy były studia w Akademii Kijowskiej. Biegle władał obcymi językami: łaciną, francuskim i włoskim oraz oczywiście polskim, ukraińskim i rosyjskim. W roku 1658 rozpoczął jako paź karierę na dworze króla Jana Kazimierza, który wkrótce zaczął go wysyłać w misjach dyplomatycznych na Ukrainę. W 1663 roku król powierzył mu prowadzenie rozmów z hetmanem Teterą, od którego uzyskał, a następnie przekazał monarsze informacje o konfliktach z Tatarami. Po opuszczeniu królewskiego dworu Mazepa osiedlił się w swoich dobrach na Wołyniu. W jego życiu pojawiła się Helena Zaborowska, żona sędziego ziemskiego z Włodzimierza. Wykształcony, przystojny, bywający w świecie Mazepa wyróżniał się wśród prowincjonalnej szlachty. Romansował zresztą nie tylko z Heleną Zaborowską, ale i z małżonką Stanisława Faliborskiego, który wychłostał jej kochanka. Według Jana Chryzostoma Paska zdecydował się wówczas powrócić na Ukrainę. Od 1669 roku przebywał w otoczeniu hetmana Ukrainy prawobrzeżnej Piotra Doroszenki. Dowodził jego chorągwią przyboczną, a w 1674 roku został pisarzem generalnym. Doroszenko wykorzystywał zdolności dyplomatyczne Mazepy, wysyłając go w 1673 roku do chana z prośbą o posiłki, a w następnym roku do cara z ofertą poddania się jego władzy.


Warto również przeczytać:

Zjednoczenie ziem ukraińskich
Po raz kolejny Mazepa ujawnił swój talent dyplomatyczny, sugerując dostojnikom moskiewskim, że jest zwolennikiem podporządkowana się Kozaków carowi Rosji. Zdradził on rów...

Komisja wyborcza
Komisja wyborcza jest organem kolegialnym, który odpowiada za przeprowadzenie, a także za samo przygotowanie wyborów. Także zadaniem komisji wyborczej jest nadzorowanie s...

Polityczne przywództwo
Przywództwo polityczne jest pojęciem powstałym z zakresu politologii, a także socjologii. Jest to charakterystyka danej relacji pomiędzy przywódcą, a jego wszystkimi zwol...

Augusto Pinochet
Jeden z największych dyktatorów w historii. Ukończył szkołę wojskową uzyskując stopień podchorążego. Uzyskał władzę w wyniku puczu wojskowego, który miał miejsce 11 wrześ...

Prawa wyborcze
Prawa wyborcze określają, kiedy i kto może brać udział w wyborach i w jakiej formie. Jest to bardzo ważny sposób, dzięki któremu określa się, kiedy można rozpocząć głosow...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: