Polityka

Mariaże polityczne

Inne strony warte obejrzenia: aukcjepracy.pl/

Mariaże polityczneW 1245 roku syn Konrada Mazowieckiego Bolesław ożenił się z Anastazją, córką Aleksandra bełskiego. Jak prawie wszystkie mariaże dynastyczne małżeństwo to miało charakter polityczny. Książę mazowiecki chciał zabezpieczyć się sojuszem z księciem Rusi Halicko-Wołyńskiej w obliczu ewentualnej interwencji zbrojnej króla czeskiego. Z małżeństwa Trojdena I czerskiego z halicką księżniczką Marią urodziło się co najmniej trzech synów, z których najstarszy Bolesław po bezpotomnej śmierci swych wujów Andrzeja i Lwa, książąt halicko-wołyńskich, został następcą tronu. Poparł go król Polski Władysław Łokietek. Jako władca księstw ruskich Bolesław musiał przyjąć imię Jerzy (Юрiй), co było związane z przejściem na wiarę prawosławną. W odniesieniu do spraw religijnych ważny jest pochodzący z 1146 roku list biskupa krakowskiego Mateusza do Bernarda Clairvaux, w którym opisano problemy dotyczące prowadzenia misji na terenie Rusi ze względu na olbrzymie jej obszary (sideribus adequata) i odmienny kult. Z powodu tych różnic religia na Rusi nazwana była „heretycką” i była uważana za źródło „inności” tego kraju, co wyrażały słowa „Ruthenia quae quasi est alter inculta barbaries” (Ruś to inny kraj w zestawieniu z Polską i Czechami). Oddalona od ośrodków Kościoła rzymskokatolickiego ludność Kresów Wschodnich ulegała wpływa Cerkwi prawosławnej. Sytuacja ta zmusiła papieża Aleksandra IV do udzielenia Bolesławowi Wstydliwemu pełnomocnictwa do organizowania wypraw przeciwko pogańskim plemionom Litwinów i Jadźwingów, a przede wszystkim w celu nawrócenia „schizmatyków” na Rusi (traktowanych na równi z poganami). Działania te , kontynuowane także w latach późniejszych, skomplikowały kontakty polsko-ruskie i wpłynęły na oskarżenie księży katolickich o uprawianie wśród prawosławnych prozelityzmu (tzn. nawracanie innych na własną wiarę). W tym samym okresie Europa Wschodnia i Środkowa została zagrożona przez najazdy plemion mongolsko-tatarskich, na których czele stał Dżyngis-chan. W trakcie wypraw wojennych zdobywał kolejno od roku 1237: Riazań, Włodzimierz nad rzeką Klaźmą, Rostów, Perejasław, Juriew i Twer. W zdobytym w 1240 roku Kijowie wymordował tysiące mieszkańców a wielu wzięto do niewoli. W czasie najazdu Tatarów na ziemię halicką Daniel szukał schronienia w Polsce. Księstwo Halickie spustoszono, wiele osiedli spalono, część ludności najeźdźcy wymordowali lub uprowadzili. Stolica księstwa została przeniesiona z Halicza do Chełma.


Warto również przeczytać:

Pokój i dyplomacja
Pokój jest momentem w polityce dwóch lub większej ilości państw podczas, którego nie trwają między danymi państwami żadne działania zbrojne. Pokój jest obecnie utrzymywan...

Czym jest system partyjny
System partyjny jest to układ wszystkich partii politycznych, które tworzą relacje i zależności, noszące znamiona systemu. Można go interpretować w sposób dwojaki: statyc...

Marketing polityczny
Marketing polityczny wychodzi z założenia, że na większą część tego, jak odbierany jest polityk składa się jego wygląd, a reszta dzielona jest między sposób wypowiadania ...

Stefan Niesiołowski i Beger
Marszałek sejmu, który zarówno atakuje jak i jest atakowany. Jego ataki dotyczą głównie PiS. Posłowie tej partii także oskarżają go o wszystko co najgorsze. Zarówno z jed...

Idealny polityk dzisiejszych czasów
Dla wielu osób idealny model polityka po prostu nie istnienie. Ludzie nawet przestają wierzyć w obietnice składane podczas kampanii wyborczej, gdyż wiedzą, że są to tylko...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: