Polityka

Ksenofobia

Inne strony warte obejrzenia: sesja noworodkowa Katowice

KsenofobiaKsenofobia jest negatywnym zjawiskiem, które charakteryzuje się wrogością, niechęcią, czy nawet lękiem przed cudzoziemcami. Osoby takie wyraźnie pokazują swoją niechęć do obcych narodów. Często ludzie, którzy cechują się wrogością do innych mają bezkrytyczne podejście do etnicznych stereotypów. W skrajnych przypadkach ludzie nie tylko nienawidzą obcych narodów, ale także wszystkiego, co się z nimi łączy i kojarzy, łącznie z przedmiotami. Początki ksenofobii należy przypisać okresowi, gdy pojawiły się nastroje nacjonalistyczne. Ksenofobia stała się więc swoistym dopełnieniem ruchów nacjonalistycznych. Można wnioskować, iż wrogie nastawienie do obcych narodowości wynikało stąd, iż ludzie obawiali się ich wpływów oraz aktywnego działania w sytuacjach ekonomiczno-społecznych. Ksenofobia przede wszystkim nasila się, gdy panuje zła sytuacja gospodarcza w kraju, czy wówczas, gdy pogarszają się warunki życia. W obecnych czasach również jest wielu ludzi, którzy są negatywnie nastawienie do cudzoziemców, również tych, którzy przebywają w danym kraju. Najczęściej są to ludzie z marginesów społecznych, którzy są niezadowoleni ze swojej pozycji społecznej i majątkowej i zaczynają obarczać za to winą obce narody. Ruchem politycznym określa się dążenia, które mają na celu opanowanie oraz zawładnięcie na wszelkimi sferami politycznego życia. Również zadaniem ruchów politycznych jest otrzymanie, jak i zdobycie oraz sprawowanie danej władzy politycznej. Można zatem rzec i ruchy te mają spowodować, iż zyska się władzę lub będą one wywierały dany wpływ na władzę. Ruchy polityczne kształtowane są z takich nauk jak psychologia, socjologia, cybernetyka społeczna oraz historia. Czasem słowem „ruch” można rozumieć grupę ludzi, która dąży do wyznaczonego sobie celu w życiu politycznym. Także ruchem politycznym można nazwać zespoły organizacji, które swoją działalność prowadzą w kilku państwach i posiadają takie same cele oraz założenia. Może to być także pojedyncza organizacja obowiązująca w jednym kraju. W rzeczywistości jest to partia polityczna, która posiada swój program polityczny i dąży do zdobycie władzy w państwie. Często też klasyfikuje się ruchy społeczne na bardziej oraz mniej trwałe, czy też bardziej lub mniej znaczące. Istnieją również inne kryteria podziału ruchów politycznych pod względem formy organizacji.


Warto również przeczytać:

Autorytarne systemy polityczne
System autorytarny to ten, który mieści się pomiędzy totalitaryzmem a demokracją. Według Ernesta Nolte’glo „autorytarną można nazwać każdą formę ustrojową, kt...

Helmut Kohl
Jest najbardziej znanym niemieckim politykiem po II wojnie światowej. Brał w niej udział jako pracownik Wermachtu. Nie musiał jednak walczyć ponieważ w czasie jego służby...

Prawa językowe
Prawa językowe pozwalają każdemu człowiekowi posługiwać się tym językiem, który uważa za najwygodniejszy i najlepszy sposób komunikacji. Prawo to zapewnione jest w prawac...

Zbaraż i Beresteczko
Zdaniem niektórych historyków Chmielnicki, domagając się, aby prawosławny metropolita kijowski zasiadł w Senacie, oraz krzeseł wojewodów i kasztelanów dla prawosławnych, ...

Herbert Clark Hoover
Herbert Clark Hoover był trzydziestym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dnia dziesiątego sierpnia 1874 roku. Zmarła natomiast dwudziestego paździ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: