Polityka

Kozacy

Inne strony warte obejrzenia:

KozacyW okresie panowania Jagiellonów państwo polskie stało się środkowoeuropejską potęgą. Umocnienie po zwycięstwie nad Krzyżakami pozycji na wschodnim pograniczu oraz skuteczna ekspansja na Kresach Wschodnich stały się ważnymi przesłankami rozwoju. Wyrazem tego był duży wzrost eksportu płodów rolnych, zwłaszcza zboża, a także drewna. Ekspansja na wschodzie dokonywała się przy politycznej i gospodarczej dominacji polskiej szlachty oraz magnaterii. Na terenach, gdzie była skierowana, przeważała ludność ukraińska i białoruska – w większości zamieszkująca wsie. Znacznie bardziej stabilna w porównaniu z Kresami Wschodnimi była już wtedy granica zachodnia, co w znacznym stopniu wynikało z upadku potęgi Zakonu Krzyżackiego i sekularyzacji Prus Książęcych. Przez kraje niemieckie przetoczyła się fala reformacji i związanych z nią ruchów społeczno-politycznych. Rosnące w tym okresie na wschodzie w siłę pod hegemonią Wielkiego Księstwa Moskiewskiego państwo rosyjskie systematycznie poddawało swojej władzy zdobyte obszary orężne. Car stawał się władcą absolutnym. Religią państwową Rosji było prawosławie. Duchowieństwo wspierało carat w jego dążeniach do rozszerzenia swego panowania. Na przełomie XVI i XVII stulecia zagrożenie z jego strony wschodnich ziem Rzeczypospolitej stale narastało. Sytuację komplikowała złożona sytuacja wewnętrzna i narodowościowa państwa Jagiellonów, dodatkowo zaogniana sporami wyznaniowymi na Kresach Wschodnich. W tym samym czasie zaczął budzić się do życia ukraiński ruch narodowy, którego zbrojną siłą stali się Kozacy. Nieprzejawiający dotąd wyrazistego zainteresowania sprawami wyznaniowymi, stanęli teraz w obronie „prawdziwej religii greckiej” (to znaczy prawosławnej), wysuwając tę sprawę jako naczelną wśród swoich haseł w walce z Rzecząpospolitą. W Słowniku etymologicznym języka polskiego Aleksander Brückner wskazał, że wyraz „kozak” jest pochodzenia tatarskiego i oznacza „pachołka zdobyczy sobie szukającego, nikomu poddanego, który za pieniądze komu chce służy”. W języku tureckim „kozak” to „swobodny awanturnik”. Wolny i niezależny Kozak najczęściej uzyskiwał swobodę po ucieczce od właściciela majątku, gdzie był chłopem odrabiającym pańszczyznę. Skład etniczny i wyznaniowy tej specyficznej grupy torującej sobie drogę na niezamieszkały step nie był jednolity.


Warto również przeczytać:

Co daje nam polityka?
Polityka jest jedną z najważniejszych rzeczy, które tworzy państwo, to dzięki niej mamy możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa i możliwości spokojnego życia. Wielu lu...

Donald Tusk
Donald Franciszek Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Jest on z wykształcenia historykiem, ale przede wszystkim jest aktyny w życiu politycznym. Od 16 listo...

Doktryna anarchizmu
Anarchizm to jedna z wielu doktryn politycznych, która opowiada się za modelem społeczeństwa, które powinno być równe, a także wolne. Doktryna ta bywa także nazywana woln...

PSL
Dobrze jest przyjrzeć się historii powstania tej partii politycznej. Bardzo ciekawe jest to, skąd powstała nazwa partii – „Polskie Stronnictwo Ludowe”. ...

Grupy społeczne
W chwili urodzenia się człowiek to już staje się on członkiem jakieś konkretnej grupy społecznej. W przypadku narodzin naturalnie taką grupą społeczną staje się cała jego...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: