Polityka

Konstytucja RP

Inne strony warte obejrzenia: butami.pl/produkty/obuwie/dla-kobiet

Konstytucja RPKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą wszelkiego prawa polskiego. Według niej funkcjonuje Polska jako kraj. Reguluje ona wszystkie sfery ludzkiego życia i ludzkiej działalności w odniesieniu do konkretnego człowieka, do jego relacji z innymi ludzi, do relacji wewnątrz kraju oraz do relacji Polski jako suwerennego i niepodległego państwa względem innych krajów na arenie europejskiej i światowej. Inne, zamiennie stosowane określenie Konstytucji to Ustawa Zasadnicza. Obecnie obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie 17 października 1997 roku. Konstytucja jako najwyższy akt prawa polskiego musiała zostać wprowadzona na mocy referendum, tak aby wszyscy obywatele (większością głosów) mogli zadecydować, czy zgadzają się, aby ustrój ich państwa, oraz wszelkie zasady porządku społeczno – polityczno - gospodarczego były regulowane przez tą właśnie Ustawę zasadniczą. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 roku została przyjęta przez społeczeństwo polskie w referendum z dnia 25 maja 1997 roku. Polska Ustawa Zasadnicza składa się z Preambuły oraz 243 artykułów. Preambuła jest koniecznym wstępem poprzedzający niemal każdy ważniejszy akt prawny. Zawarte są w niej okoliczności powstania danego aktu prawnego oraz cele jakim ma służyć. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w preambule zwraca się uwagę na fakt doniosłości uchwalenia tejże Ustawy zasadniczej oraz na dany moment historyczny jakim jest odzyskanie przez Polskę niepodległości, to jest porzucenie jarzma komunizmu (w 1989 roku). Preambuła wskazuje na najwyższe dla Polski wartości jakimi jest: sprawiedliwość społeczna, wolność, równość, poszanowanie praw jednostek, dialog społeczny. Ponadto wskazuje się na Polskę jako na naród głęboko zakorzeniony w chrześcijaństwie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej podzielona na 243 artykuły składa się z następujących rozdziałów (w których każdy rozwija i reguluje prawnie omawianą przez siebie problematykę): Rozdział I – „Rzeczpospolita”, Rozdział II – „Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, Rozdział III – „Źródła prawa”, Rozdział IV – „Sejm i Senat”, Rozdział V – „Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej”, Rozdział VI – „Rada Ministrów i administracja rządowa”, Rozdział VII – „Samorząd Terytorialny”, Rozdział VIII – „Sądy i Trybunały”, Rozdział IX – „Organy kontroli państwowej i ochrony państwa”, Rozdział X „Finanse Publiczne”, Rozdział XI – „Stany nadzwyczajne”, Rozdział XII – „Zmiana Konstytucji”, Rozdział XIII – „Przepisy przejściowe i końcowe”.


Warto również przeczytać:

Brudna kampania
Od jakiegoś czasu w Polsce można zauważyć trend mody w polityce jaki przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to bardzo nie miła forma polityki polegająca na ...

Andrzej Olechowski
Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Jest on polskim politykiem i ekonomistą. Ponadto objął on funkcję ministra finansów w roku 1992, a także m...

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Kwaśniewski i Buzek
Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Po raz pierwszy w Polsce poznano go jako aktora, który w wieku 13 lat wspólnie z bratem –...

Partie polityczne w państwie
Partie polityczne to szczególne organizacje, które w dużej mierze kształtują ogólny wygląd sceny politycznej w danym kraju, ich znaczenie dla polityki jest ogromne. Parti...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: