Polityka

Konstytucja

Inne strony warte obejrzenia:

KonstytucjaKonstytucja jest aktem prawnym będącym zbiorem praw i obowiązków dotyczących wszystkich sfer życia obywateli danego państwa. Jako taki akt konstytucja (zwana także ustawa zasadnicza) jest fundamentalnym źródłem prawa w danym kraju. W skład konstytucji wchodzi cały szereg różnorodnych zagadnień, które regulują Zycie społeczno – polityczne, wzajemne relacje ludzkie w wewnątrz państwa, a także stosunki z innymi państwami. września 1878 roku powstała pierwsza na świecie konstytucja, a było to w Stanach zjednoczonych. Drugą na świecie, a pierwszą w Europie jest konstytucja polska z 3 maja 1791 roku (na cześć tego wydarzenia po dziś dzień 3 maja jest wielkim polskim świętem narodowym). Konstytucja jako ustawa zasadnicza w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, czy stosunkach międzynarodowych odgrywa ogromne znaczenie, gdyż reguluje je wprowadzając szereg dyrektyw, norm, zakazów, nakazów, sposobów postępowania, itd. Można mówić o kilku typach konstytucji. W sensie materialnym konstytucja jest zbiorem norm prawnych ogólnie przyjęte, a w sensie formalnym chodzi o normy przyjęte w postępowaniach szczególnych. Inny podział to na konstytucje we właściwym tego słowa znaczeniu, gdy reguluje wszystkie obszary życia, tak zwana konstytucja pełna oraz na konstytucje nie pełną, czyli tak zwaną Małą Konstytucje zajmującą się tylko wybranymi dziedzinami aktywności ludzkiej. (Małe Konstytucje Polskie zostały uchwalone w latach: 20 luty 1919, 17 październik 1992 ) Istnieją również konstytucje sztywne i elastyczne. Pierwsze z nich nie dopuszczają zbyt wielu zmian swej treści (jedynie w trybie szczególnym), natomiast te drugie zmieniają swą treść tak samo jak treść zwykłych ustaw. Tym co charakteryzuje każdą Konstytucje są następujące elementy: określony sposób uchwalania, fakt posiadania najwyższej mocy prawnej w państwie, jej nadrzędność wobec innych zbiorów praw, określanie zasad funkcjonowania państwa. Konstytucja ma ogromną moc wychowawczą, gdyż upowszechnia ona określoną idee państwa, wyznacza tory uprawiania polityki, kształtuje społeczeństwo, a nawet wyrabia ustalony stosunek do człowieka, jego dóbr, itp. Powszechnie obowiązująca polska konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 roku wyznacza ramy demokratycznego państwa, z trójpodziałem władz na władzę ustawodawcza, sadowniczą i wykonawczą.


Warto również przeczytać:

Krytyka działalności Ligi Polskich Rodzin
Liga Polskich Rodzin jako partia polityczna była dość często krytykowana przez innych ludzi. Była ona przede wszystkim oskarżana o antysemityzm. Chociaż antysemityzm nigd...

Immunitet – dobro czy zło?
Wiele słyszy się w dzisiejszych czasach o tym, ile z polityków, którzy posiadają tak zwany immunitet nadużywa go i naciąga prawo na swoją korzyść. Oczywiście, wielu polit...

Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt był dwudziestym szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencje pełnił aż osiem lat czyli od 1901 roku do 1908 roku. Urodził się dwudziestego ...

Moskwa Trzecim Rzymem
Sprawa zjednoczenia Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej miała dla Rzeczypospolitej ważne znaczenie zwłaszcza od roku 1459, kiedy to obradujący w Moskwie synod orz...

Premier
W polityce w naszym kraju istnieje pewna hierarchia. Mamy posłów, senatorów, ministrów i prezydenta. Ale również nie możemy zapominać o bardzo ważnym polityku a mianowici...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: