Polityka

Kler był wyłączony z ruchu narodowego

Inne strony warte obejrzenia: uber praca

Kler był wyłączony z ruchu narodowegoDla Ukraińców pojęcie cerkiew oznaczało wspólnotę związaną z obrządkiem greckokatolickim i znacznie bardziej podkreślało odrębność obrządku niż więź z Kościołem powszechnym. Związek Cerkwi z Kościołem katolickim traktowano często jako współistnienie „dwóch niezawisłych i równorzędnych państw, połączonych ze sobą przez unię personalną". Zrównanie w 1774 roku przez cesarzową Marię Teresę obrządku greckokatolickiego z rzymskokatolickim przyczyniło się do wzrostu przeświadczenia mieszkańców Galicji Wschodniej, że monarchia Habsburgów będzie również broniła narodowych interesów Rusinów. Do Stolicy Apostolskiej trafiało wiele wzajemnych pomówień i skarg władz kościelnych świadczących o konfliktach między grekokatolikami a katolikami rzymskimi. Ci ostatni sygnalizowali wzrost sympatii księży unickich do prawosławia. W środowisku ukraińskich chłopów, stanowiących większość w wioskach wschodniogalicyjskich, greckokatolicki kapłan całe życie przebywał w jednej parafii, którą w podeszłym wieku „przekazywał" swojemu synowi. Rosnące zaangażowanie ruskich (ukraińskich) duchownych w sprawy polityczne wynikało z faktu, że kler był przez wiele dziesięcioleci niemal wyłącznym przedstawicielem ruchu narodowego. Jego świadomość narodowa nie kolidowała z wiernością Habsburgom, natomiast wiązała się z wrogością wobec polskich dążeń niepodległościowych. Równocześnie ukraińscy działacze narodowi, akceptując idee panslawizmu, nie dostrzegali, że są one sprzeczne z dążeniem do rozwoju narodowego. O słuszności tego poglądu świadczą liczne przypadki dyskryminacji, a nierzadko nawet prześladowania Ukraińców, nazywanych w państwie rosyjskim pogardliwie mieszkańcami „Małorosji". Po zamknięciu seminarium duchownego w Wiedniu przy parafii św. Barbary (zwanego Barbareum) powstało z inicjatywy cesarza Józefa II w 1783 roku we Lwowie Seminarium Generalne dla grekokatolików. Klerycy studiowali także na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie działało od 1787 roku Studium Ruthenum. W szkołach, zakładanych na Ukrainie przez bractwa cerkiewne, uczono między innymi łaciny i języka polskiego. Większość prawosławnych i greckokatolickich autorów utworów polemicznych – często pisanych w języku polskim – kształciło się w jezuickich szkołach i kolegiach, między innymi we Lwowie, w Jarosławiu, Kamieńcu Podolskim, Łucku i Przemyślu.


Warto również przeczytać:

Program polityczny LPR
Na samym początku partia polityczna Ligia Polskich Rodzin nawiązywała do obozu przedwojennego demokratyczno – narodowego i do poglądów, które głosił bardzo znany wó...

Rozwój twórczej myśli politycznej
Materiały dotyczące ukraińskiej etnografii drukowano również w publikacjach Akademii Umiejętności w Krakowie, a także w polskich czasopismach „Lud" (Lwów) i „...

Światopogląd religijny
Na ziemiach polskich przyjęcie chrześcijaństwa otworzyło drogę stopniowemu tworzeniu się nowych, nieznanych dotąd kategorii wartości. Dotyczy to przede wszystkim znaczeni...

Sejm Krajowy - autonomiczną instytucją w Galicji
Adres zawierał też klauzulę, że uchwały Rady Państwa nie mogą mieć mocy obowiązującej. Nim jednak posiedzenie sejmu zostało otwarte, namiestnik Agenor Gołuchowski otrzyma...

Włodzimierz Cimoszewicz
Włodzimierz Cimoszewicz urodził się 13 września 1950 roku w Warszawie. Jest on prawnikiem oraz politykiem polskim. W latach 1993 do 1995 był on wiceprezesem Rady Ministró...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: