Polityka

Jednolity system administracyjny

Inne strony warte obejrzenia: http://www.radca-filipski.pl/uslugi/odszkodowania-komunikacyjne-olsztyn składki urssaf

Jednolity system administracyjnyPo roku 1490 nastąpiły liczne bunty mieszczan – między innymi w 1541 roku w Bracławiu i Winnicy, w 1560 roku w Łucku. W 1525 roku król Zygmunt Stary wypowiedział się stanowczo przeciwko prawosławnym mieszczanom lwowskim, którzy skarżyli się na ograniczenia w możliwości nabywania posesji. Zakazał przyjmowania ich do cechów oraz zabrał im prawa do sprzedaży alkoholu i sukna. Ograniczenia te zniósł dopiero w 1572 roku Zygmunt August. Władzę w Wielkim Księstwie Litewskim po śmierci w 1430 roku wielkiego księcia Witolda Świdrygiełło sprawował Zygmunt Kiejstutowicz. W roku 1434 zrównał on w prawach szlachtę ruską z litewską. Na przekór postanowieniom zawartej w roku 1413 unii w Horodle nie dopuszczał ich do zajmowania wyższych urzędów państwowych i do udziału w radzie wielkoksiążęcej. W latach 1430–1440 granica polsko-litewska przebiegała między grodami: Wietłami i Pińskiem, Lubomlą i Kamieniem Koszyrskim, Horodłem i Włodzimierzem, Łopatynem i Peremilem, Oleskiem i Krzemieńcem, Trembowlą i Zbarażem, dalej skręcając na obszar podzielonego Podola. W stopniowo jednoczących się organizmach państwowych Polski i Litwy występowały różnice między Rusinami-Ukraińcami w części polskiej – na Rusi Halickiej, zwanej też Czerwoną, z miastem Lwowem, i litewskiej – na Wołyniu, Kijowszczyźnie i Bracławszczyźnie. Temat ten został rozwinięty przez profesora Jerzego Kłoczowskiego w książce „Ukraińcy w Rzeczypospolitej Obojga”: Okcydentalizacja i polonizacja Rusi Czerwonej – duże województwo zachowujące nazwę ruskiego – posunęły się dość daleko w ciągu XV-XVI wieku zwłaszcza wśród dominującej szlachty, która w 1438 roku uzyskała pełne zrównanie w prawach ze szlachtą polską. Zmianom tym sprzyjały przyjęte za panowania Kazimierza Jagiellończyka w 1447 roku nowe porozumienia między Polską a Litwą w sprawie terenów ruskich. Na ich podstawie przy Polsce pozostała zachodnia część Podola z Kamieńcem, natomiast Wołyń i Brcławszczyzna znalazły się pod zwierzchnictwem Litwy. Po śmierci w 1471 roku rządzącego Kijowszczyzną i Bracławszczyzną księcia Semena Olelkowicza utworzono na tym obszarze nową administrację: województwa kijowskie i bracławskie. Zakończono w ten sposób tworzenie jednolitego systemu administracyjnego na terenach ruskich należących do Polski i Litwy. Powstały tam nowe województwa: wołyńskie (powiaty: łucki, włodzimierski, krzemieniecki), bracławskie (powiaty: bracławski i winnicki), kijowskie (powiaty: kijowski, żytomierski, owrucki), ruski (ziemie: lwowska, przemyska, halicka, sanocka, chełmska) i podolskie (powiaty: czerwonogrodzki, kamieniecki, latyczowski).


Warto również przeczytać:

Przyjęcie chrztu
Dwadzieścia dwa lata wcześniej niż na Rusi odbył się w 966 roku chrzest polskiego księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia. Biskup Jordan, który przybył z czesk...

Głosowanie a gra słów
Każde głosowanie musi odbyć się we właściwym pomieszczeniu przygotowanego do tego celu. Pomieszczenie to nazywa się lokalem wyborczym i może ono być zaadaptowane tylko na...

Działania hajdamaków
Polsko-ukraińskie stosunki na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w znacznym stopniu zdeterminował narastający kryzys państwowości polskiej. W pierwszej połowie XVIII wie...

Kwestia poglądów
Nie da się ukryć, że każdy obywatel posiada własne poglądy polityczne, z którymi zgadza się. Są one dostosowane do naszych przekonań w związku z czym postaraj się mieć to...

Polskie władze
W naszym państwie wiele rzeczy niestety mogłoby zostać rozwiązanych w zupełnie inny sposób. Jak to możliwe? Przede wszystkim warto zainwestować w lepsze rozwiązania ekono...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: