Polityka

Dowody zaangażowania politycznego

Inne strony warte obejrzenia:

Dowody zaangażowania politycznegoW roku 1245 po bitwie w okolicy Jarosławia nad rzeką San z walki o Księstwo Halicko-Włodzimierskie zwycięsko wyszli Romanowicze, pokonując innych pretendentów do tronu. Utrzymując znaczącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, Daniel zajął się budową zamków obronnych w Haliczu, Włodzimierzu Wołyńskim, Przemyślu, Łucku, Kamieńcu Podolskim, a przede wszystkim we Lwowie. W 1245 roku Daniel otrzymał w Drohiczynie z rąk legata papieskiego koronę królewską. Papież w ten sposób wynagrodził Daniela, który na jego prośbę wystąpił wspólnie z oddziałami polskimi do walki przeciwko Tatarom, co Rzym określił jako podjęcie nowej krucjaty. Przymierze to było pierwszą próbą utworzenia unii polsko-ruskiej. Halicko-wołyńscy kniaziowie, korzystając z wewnętrznego rozdarcia Polski, odebrali im wtedy Grody Czerwieńskie. Wspólnie z Polakami ruscy książęta kontynuowali nadal walki przeciwko Jadźwingom i Prusom. Jednoczyli się także przeciwko rosnącej w siłę Litwie. Jeden z synów króla Daniela – Lew (od jego imienia pochodzi nazwa miasta Lwowa) przyłączył do państwa halickiego Ruś Zakarpacką. Jego syn Jerzy, który tytułował się królem był władcą ziemi, która cieszyła się spokojem i dobrobytem. Państwo jego miało własnego metropolitę, co odgrywało szczególnie ważną rolę, gdy malało znaczenie metropolity kijowskiego. Był to fakt dość istotny, gdyż Tatarzy, choć spustoszyli kraj, nie narzucili mu ani nowej religii, ani swojego ustroju, zwyczajów i obyczajów. Nie ingerując w życie mieszkańców, zadowalali się płaconymi im haraczami. Dowodami zaangażowania politycznego polskich książąt w sprawy ruskie były liczne mariaże (tzn. małżeństwa) z tamtejszymi rodami panującymi. Potwierdzają to zapisy polskich kronikarzy. Związki między książętami polskimi i ruskimi zaczęły się przecież jeszcze od czasu wydania córki Chrobrego za księcia Światopełka. Stały się one częstsze od panowania Kazimierza Odnowiciela, który ożenił się córką Włodzimierza Dobroniegą, a jego siostra poślubiła Izasława kijowskiego. Bolesław Krzywousty został mężem kijowskiej księżniczki Zbysławy, a jego syn Mieszko Stary był spowinowacony z Rurykowiczami. Siostra Kazimierza Sprawiedliwego Judyta była matką książąt ruskich Wsiewołoda i Romana. Pomogli oni Kazimierzowi w odzyskaniu Krakowa. Pod koniec XIII wieku polskie kontakty z Rusią Halicką i Wołyńsko-Włodzimierską zostały umocnione dzięki małżeństwu brata Władysława Łokietka, księcia dobrzyńskiego Siemowita z Anastazją, siostrą ruskiego księcia Jerzego. Z kolei przez ślub z Jadwigą kaliską Władysław Łokietek wszedł w roku 1289 w związki powinowactwa z księciem halickim Lwem.


Warto również przeczytać:

Czym jest system partyjny
System partyjny jest to układ wszystkich partii politycznych, które tworzą relacje i zależności, noszące znamiona systemu. Można go interpretować w sposób dwojaki: statyc...

Panindianizm
Panindianizm jest nowoczesnym społecznym zjawiskiem, które polega na tym, iż ludzie dążą do osiągnięcia jedności ponadplemiennej z tubylcami Ameryki Północnej, czyli z In...

Popularność filmów politycznych
Nie można jednoznacznie orzec, czy filmy o tematyce politycznej są popularne. Zależy to bowiem od tego, o jakim kręgu wiekowym mówimy. Z całą pewnością młodzi ludzie nie ...

Czy warto studiować politologię?
Studia politologiczne obecnie są bardzo popularne. A pytanie, czy warto wybierać takie studia, powinniśmy zadać sami sobie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba ma pot...

Aspiracje Ukraińców
Przeważająca większość absolwentów pracowała w 1864 szkołach ukraińskich, posiadających łącznie 2368 klas. Na jedną szkołę z ukraińskim językiem wykładowym wypadało przec...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: