Polityka

Doprowadzone do rozpaczy chłopstwo

Inne strony warte obejrzenia: komornik jeżyce www.komornik-poznan.com/

Doprowadzone do rozpaczy chłopstwoW okresie od maja 1863 do maja 1867 roku za udział w powstaniu na Ukrainie skazano łącznie około 3100 osób. W latach 1863–1873 skonfiskowano 144 majątki, najwięcej na Wołyniu – 78, o łącznej powierzchni około 150 tysięcy hektarów. Środkiem represyjnym był również specjalny podatek, nałożony na właścicieli ziemskich. Litwa, Białoruś i Ukraina prawobrzeżna nosiły nazwę guberni północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Polacy nazwali je: Ziemie Zabrane; mówiło się też Litwa i Ruś. Polską narodowość reprezentowały tam: wielka własność ziemska, grupy szlachty zaściankowej, szlacheckiego pochodzenia inteligencja, część mieszczaństwa, a także chłopi. Na Ukrainie prawobrzeżnej polska własność ziemska - mimo popowstaniowych ograniczeń - zdołała zachować szczególną, a nawet w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycję. Polscy posiadacze ziemscy starali się odzyskać to, czego pozbawiła ich reforma. Na przykład hrabia Sobański w roku 1876 pozbawił chłopów ze wsi Bałanówka w powiecie olgopolskim 700 dziesięcin ziemi. Bunt skrzywdzonych szybko przekroczył możliwości lokalnej policji - tym bardziej że mieszkańcy sąsiedniej Sumówki pospieszyli z pomocą 1625 chłopom. W tej sytuacji Sobański zwrócił się o pomoc do wojska. W roku 1879 u hrabiego Ledóchowskiego w powiecie żytomierskim chłopi przystąpili do uprawiania ziemi, która ich zdaniem niesłusznie została im zabrana. Oburzeni łapówkami, które otrzymał mierniczy, przeganiali geodetów i pozbywali się granicznych słupków. W tym samym roku doszło do podobnych zajść w majątku Lissowskiego we wsi Jackowicze koło Owrucza48. Do rozruchów na tym samym tle doszło w roku 1880 we wsi Pawłowka koło Berdyczowa, w majątku Płuchowskiego i Kowalskiej. Tu także chłopi doprowadzeni do rozpaczy przeszkodzili w cerkiewnej uroczystości, przegnali przybyłych z Moskwy mierniczych i rozpoczęli regularną bitwę z wojskiem. Z tego właśnie względu gdy już w latach siedemdziesiątych rozpoczęła się nowa seria konfliktów z ukraińskimi chłopami na tle oznaczenia granic własności ziemskiej, armia rosyjska znowu pospieszyła z pomocą polskim ziemianom na ich systematycznie powtarzające się prośby, jak to się działo przed wybuchem powstania styczniowego. Trzeba dodać, że podobnie postępowali ziemianie rosyjscy. Zasady samodzierżawia: Jedinaja niedielimaja, prawoslawnaja Rossija, oznaczały w praktyce centralizację zarządzania dla utrzymania integralności terytorialnej. Odrzucono projekty nadania autonomii narodom, zamieszkującym imperium Romanowów. Religią panującą było prawosławie jednocześnie przy braku tolerancji wobec innych wyznań. W szczególności prześladowano unitów, zwłaszcza na ziemiach przyłączonych do Rosji po pierwszym i drugim rozbiorze.


Warto również przeczytać:

Wpływ na świadomość narodową Ukraińców
W dużej części twórczości Tarasa Szewczenki odnoszącej się bezpośrednio do Polski wyróżnić można dwa zasadnicze wątki. Pierwszy - to wyraźna idealizacja ukraińskiego bunt...

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Propaganda podczas wyborów
Podczas kampanii wyborczych politycy oraz partie polityczne stosujš propagandę wyborczš, aby wpłynšć na podejœcie obywateli do wyborów. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu ...

Czym jest polityka, sztuka rządzenia państwem
Na pytanie czym właściwie jest polityka, ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć. Arystoteles na przykład uważał ją za sztukę rządzenia państwem. W jego dziełach można zna...

Nocna zmiana
„Nocna zmiana” jest filmem dokumentalnym, który został stworzony przez Michała Balcerzaka oraz Jacka Kurskiego w roku 1994. Opowiada on o kulisach odwołania r...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: