Polityka

Doktryna anarchizmu

Inne strony warte obejrzenia: tuszedorzesranking.pl

Doktryna anarchizmuAnarchizm to jedna z wielu doktryn politycznych, która opowiada się za modelem społeczeństwa, które powinno być równe, a także wolne. Doktryna ta bywa także nazywana wolnościowym socjalizmem. Anarchizm to poszanowanie wolności każdego człowieka oraz solidarność między ludźmi. Ponadto doktryna ta głosi, iż wszelkie instytucje państwowe są niepotrzebne, tak samo jak kapitalizm, czy też inne rodzaje władzy. Anarchizm przejawia się jako ruch społeczny, który dąży do wymienionych celów. Na ogół są to ludzie młodzi, którzy buntują się przeciwko panującej władzy i pragną wolności i nieskrępowania. Dla tej doktryny politycznej głównym wrogiem jest społeczne hierarchia oraz autorytaryzm. Dlatego też anarchiści dążą przede wszystkim do obalenia struktury państwa, kapitalizmu oraz wyzysku, przymusu, władzy. Pragną oni aby w państwie panowała wzajemna pomoc, która opierać się będzie na wspólnocie i otwarciu w takich sferach jak ekonomia oraz polityka. Anarchizm powstaje, gdy wielu ludzi jest niezadowolonych z warunków w państwie. Doktryna ta rozwinęła się w wieku XIX jako socjalistyczny ruch robotniczy. Jednak niektórzy uważają, iż początkowe formy anarchizmu można odnaleźć w starożytności. Feminizm jest doktryną polityczną, ideologią, a także ruchem społecznym, który jest spowodowany dążeniem kobiet do równouprawnienia na świecie. Obecnie feminizm posiada wiele rodzajów i cechuje się innymi poglądami – głównie różnice to polityczne oraz etniczne. Jednak ogólnie doktrynę tą uważa się za feministyczny ruch, który powstał w roku 1963 przez wydanie książki pod tytułem „Mistyka kobiecości” przez Betty Friedan. Ruch ten przede wszystkim odnosi się do dyskryminacji kobiet ze względu na ich płeć. Feministki dążą do tego, aby na świecie były takie same prawa i przywileje zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pragną ona dualizmu płciowego i sprzeciwiają się wobec patriarchatu oraz seksizmu. Ludzie w tych ruchu społecznym pragną podnieść pozycję kobiet w wielu krajach, gdzie są one uważane za niższe podjednostki i traktowane gorzej niż mężczyźni. Nie chodzi tu jednak o to, aby kobiety stały się ważniejsze od mężczyzn. Feminizm dąży do tego, aby ukazać wartościowość kobiet i przyrównać ich naturę do natury mężczyzn. Szczególnie zwracają uwagę na to, jak kobiety są niekiedy traktowane i dyskryminowane ze względu na ich sposób myślenia, wygląd, inną kondycję fizyczną.


Warto również przeczytać:

Ideologia
Ideologia powstaje przede wszystkim z danej kultury, która obowiązuje i pojawia się przez wiele lat w danym państwie. Kultura ta najczęściej objawia się wspólnym światopo...

Wynik sporu między liderami
W roku 2006 doszło do sporu pomiędzy liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym powstało stronnictwo „Piast” – prawicowa partia polityczna...

Ronald Wilson Reagan
Ronald Wilson Reagan był czterdziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencję pełnił on w latach 1981 – 1989. Były to wiec dwie czteroletnie kadencje prez...

Pozycja Cerkwi w Rzeczypospolitej
Członkowie Cerkwi prawosławnej, którzy odmówili przystąpienia do unii brzeskiej, bądź też z niej wystąpili, i utworzyli tak zwany Kościół dyzunicki, zostali w Polsce nazw...

Upadek Złotej Ordy
W XV wieku pretensje do ziem ruskich zaczęli zgłaszać wielcy książęta moskiewscy, którzy w 1476 roku przestali płacić daninę Złotej Ordzie. W latach 1428–1430 powst...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: