Polityka

Demokratyczne systemy polityczne

Inne strony warte obejrzenia: http://www.roman-adwokat.pl doradztwo prawne online

Demokratyczne systemy politycznePaństwo demokratyczne to państwo rządzone przez prawo (obowiązujące prawo wiąże wszystkie podmioty, zarówno rządzących jak również rządzeni - ta zasada nosi nazwę legalizmu), w którym istnieje nieskrępowana możliwość uczestnictwa obywateli w kreowaniu władzy publicznej oraz istnieją realne formy kontroli tej władzy. Sądy konstytucyjne i administracyjne, rzecznik praw obywatelskich i dziecka rozstrzygają spory pomiędzy obywatelem a państwem. Państwo demokratyczne funkcjonuje na czterech głównych zasadach. Pierwsza z nich, to zasada suwerenności narodu. Lud w danym państwie ma władzę najwyższą lub inaczej nazywana pierwotną, naród sprawuje władzę bezpośrednio (podejmuje decyzje podczas uczestnictwa w referendum, plebiscytach. Ludowa inicjatywa ustawodawcza-naród może zgłosić projekt ustawy w danej dziedzinie, veto ludowe-parlament ustala ustawę i oczekuje jakiś określony czas, jeżeli w ciągu tych dni nie ma inicjatywy głosowania ludowego nad ustawą to ustawa przechodzi, jeśli w ciągu tego czasu grupa 50000 obywateli zgłosi sprzeciw to następuje referendum nad ustawą, przykład Szwajcarii. W Polsce gdy uchwala się ustawę w sprawie zmiany konstytucji to może być ustanowione referendum w sprawie zmiany tej ustawy, ale na wniosek prezydenta, Sejmu lub Senatu) lub pośrednio (wybiera przedstawicieli Sejmu którzy sprawują za niego władzę). Drugą jest zasada konstytucjonalizmu jest to inaczej zasada prymatu konstytucji w systemie źródeł prawa, konstytucja jest zawsze uznawana za najwyższy akt normatywny w państwie, wszystkie ustawy i inne akty prawne muszą być zgodne z konstytucją. Trzecią jest pluralizm polityczny, który nie będzie się poszerzał jeśli nie będzie włączana w to telewizja, radio i inne środki masowego przekazu. Składa się z wielopartyjności, wolnych mediów i wolności tworzenia różnorodnych partii politycznych i ruchów społecznych. Ostatnią jest zasada podziału władzy. Według Monteskiusza władza w państwie dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Teoretykami tej zasady byli również John Locke i Constant. Do głównych zasad demokracji dodać należy, że wola większości musi być przy poszanowaniu praw mniejszości, należy zapewnić pięcioprzymiotnikowe wybory i zabezpieczyć katalog praw i wolności człowieka i obywatela. Dzielą się one na: polityczne i osobiste, ekonomiczne i kulturalne oraz na prawa kolektywne.


Warto również przeczytać:

Organy władzy ustawodawczej
Legislatywa jest to inaczej organ władzy ustawodawczej. Organ jest to osoba lub grupa osób (kolegialny), które działają w poczynaniach państwa. Państwo działa poprzez swo...

Cisza wyborcza i debaty
Po przeprowadzeniu wielotygodniowej kampanii wyborczej przed samymi wyborami następuje tak zwana cisza wyborcza Obowiązuje ona na dobę przed samymi wyborami. Jest to bard...

Wpływ polityki na życie
Polityka ma ogromny wpływ na życie. Jest to w końcu jeden z najważniejszych elementów życia w społeczeństwie demokratycznym. Polityka określa bardzo dużo rzeczy, które sp...

Polityka zagraniczna państwa
Polityka zagraniczna to bardzo ważny element polityki każdego kraju, bo to właśnie polityka zagraniczna wpływa na stosunki danego państwa z innymi. Można by nawet powiedz...

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: