Polityka

Brak nowego hetmana

Inne strony warte obejrzenia: adwokat Kraków

Brak nowego hetmanaOd roku 1708 w pobliżu rezydencji hetmana Iwana Skoropadskiego w Głuchowie urzędował carski namiestnik, który miał pod komendą dwa rosyjskie pułki, kontrolował hetmana i miał prawo aresztować go oraz osoby z hetmańskiego otoczenia w razie podejrzenia o nielojalność wobec zwierzchnich władz Rosji. W 1710 roku namiestnika zastąpiło dwóch urzędników carskich, inwigilujących poczynania hetmana. Około 1720 roku na terenach Ukrainy lewobrzeżnej rozlokowano dziesięć rosyjskich pułków. W celu uspokojenia Kozaków car ogólnikowo potwierdziła ważność ugody perejesławskiej z 1654 roku, ale bez wyszczególnienia jej konkretnych postanowień dotyczących Ukrainy. Od czasu, gdy Ukraina lewobrzeżna i Kijów stały się częścią państwa rosyjskiego, środowisko kozackie zorientowało się, że nie można nawet liczyć na zawieranie z carami wiążących obie strony traktatów, jak poprzednio z królami polskimi. Restrykcje władz rosyjskich były szczególnie dotkliwe dla ukraińskiej gospodarki. W roku 1719 zabroniono rolnikom wywozić zboże bezpośrednio na zachód. Mogli korzystać tylko z pozostających pod kontrolą Rosji portów w Rydze i Archangielsku. Kupcy rosyjscy mieli dogodne warunki sprzedaży swoich towarów na Ukrainie, natomiast Ukraińcy musieli płacić wygórowane cło za produkty wywożone do środkowej i północnej części Rosji. W 1722 roku car otworzył Kolegium Małorosyjskie, stanowiące rządowy organ administracji na Ukrainie. Podlegało ono w sprawach cywilnych Senatowi, a w wojskowych – naczelnemu dowódcy wojsk rosyjskich na Ukrainie. Kolegium składało się z rezydujących w Głuchowie rosyjskich urzędników. Prośba hetmana Skoropadskiego o zmianę metod sprawowania władzy na Ukrainie została przez Piotra I odrzucona. Następcą Skoropadskiego został hetman nakaźny Pawło Połubotok. Korzystając z tego, że car zajęty był wojną w Persji, nowy hetman rozpoczął walkę ze skorumpowanym aparatem sędziowskim, mianując inspektorów kontrolujących pracę sędziów. Próby zreformowania sądownictwa spotkały się z oporem skorumpowanych urzędników. Piotr I wydał rozkaz uwięzienia hetmana Połubotoka i wielu innych osób z jego otoczenia. Po śmierci Pawła Połubotoka w 1725 roku w ciągu dwóch lat nie wybrano nowego hetmana. W związku z tym Kolegium Małorosyjskie miało większą swobodę działania, którą wykorzystało na podniesienie podatków, co objęło również właścicieli ziemskich narodowości rosyjskiej, w tym także księcia Mienszykowa, jednego z najbogatszych posiadaczy ziemskich.


Warto również przeczytać:

Stanisław August Poniatowski
Wzrost aktywności hajdamaków zbiegł się z okresem osłabienia władzy państwowej. Do najbardziej znanych dowódców hajdamackich należy zaliczyć Sawę Czałego, który wcześniej...

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz Waltz jest urodzona 4 listopada 1952 roku w Warszawie. Jest ona prawnikiem, ekonomistą, a także politykiem. W latach 1992 do 2001 była prezesem Narodowe...

Kontrowersje polityki
Polityka jest pełna kontrowersji, wielu polityków chyba nie może bez nich żyć, jest to bardzo niszczące dla każdego, nie tylko dla samego polityka, ale dla rządu, parlame...

Panindianizm
Panindianizm jest nowoczesnym społecznym zjawiskiem, które polega na tym, iż ludzie dążą do osiągnięcia jedności ponadplemiennej z tubylcami Ameryki Północnej, czyli z In...

Władimir Putin
Jego kariera polityczna od początku zapowiadała się obiecująco. Najpierw ukończył studia prawnicze gdyż wiedział, że chcąc osiągnąć sukces musi mieć solidne wykształcenie...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: